H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ EUROGROUP

Posted on 28/11/2012 από

1


«Το eurogroup υπενθυμίζει ότι μεταξύ της Ελλάδας και της τρόικας έχει επέλθει μια πλήρης συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για την αναθεώρηση των όρων (conditionality) του προγράμματος και ότι σύμφωνα με την τρόικα η Ελλάδα έχει εφαρμόσει όλες τις προαπαιτούμενες δράσεις.

Ειδικότερα, το eurogroup χαιρετίζει την επικαιροποιημένη αξιολόγηση της τρόικας ότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει με ικανοποιητικό τρόπο ένα μεγάλο εύρος μεταρρυθμίσεων, καθώς και τον προϋπολογισμό του 2013 και μια φιλόδοξη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για το 2013 – 2016.

Το eurogroup σημείωσε με ικανοποίηση ότι η αναθεώρηση των όρων περιλαμβάνει την υιοθέτηση νέων εργαλείων από την Ελλάδα για την ενίσχυση του προγράμματος, κυρίως μέσω μηχανισμών διόρθωσης για την εξασφάλιση των δημοσιονομικών στόχων και των στόχων για τις ιδιωτικοποιήσεις και μέσω αυστηρότερων κανόνων για την κατάρτιση και την εποπτεία του προϋπολογισμού. Ακόμα, η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τoν ειδικό λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του χρέους.

H Eλλάδα θα μεταφέρει στον λογαριασμό αυτό όλα τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις, τα επιδιωκόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, καθώς και 30% του πλεονάζοντος πρωτογενούς πλεονάσματος (σ.σ. δηλαδή το πλεόνασμα που θα πετύχει πάνω από τους στόχους που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα), για την τήρηση της εξυπηρέτησης του χρέους σε τριμηνιαία βάση.

Επίσης, η Ελλάδα θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα προσφέρει πλήρη ex ante και ex post πληροφόρηση στους EFSF-ESM για τις συναλλαγές στον ειδικό λογαριασμό.

Το eurogroup επαίνεσε εκ νέου τις αρχές για την ισχυρή δέσμευση που επέδειξαν στο πρόγραμμα προσαρμογής και επανέλαβε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι Έλληνες πολίτες.

Το eurogroup σημείωσε ότι το outlook για τη διαχειρισιμότητα του ελληνικού χρέους έχει επιδεινωθεί σε σχέση με τον Μάρτιο του 2012, όταν ολοκληρώθηκε το δεύτερο πρόγραμμα, κυρίως λόγω της επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών και των καθυστερήσεων στην εφαρμογή του προγράμματος.

Το eurogroup έλαβε υπόψη του ότι η αναγκαία αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων και η συνεπαγόμενη μετάθεση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ από το 2014 στο 2016 απαιτεί πιο διευρυμένη αντίληψη της διαχειρισιμότητας του χρέους, που θα περιλαμβάνει χαμηλότερα επίπεδα χρέους μεσοπρόθεσμα, εξομάλυνση του τρέχοντος χρηματοδοτικού “λόφου” μετά το 2020 και τη χαλάρωση της χρηματοδότησής του.

To eurogroup πληροφορήθηκε ότι η Ελλάδα εξετάζει συγκεκριμένα μέτρα μείωσης του χρέους στο κοντινό μέλλον, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αγορά χρέους μέσω δημόσιων προσφορών.

Αν αυτός είναι ο δρόμος που θα επιλεγεί, οποιαδήποτε προσφορά ή τιμή αναμένεται να μην είναι υψηλότερη από ό,τι στο κλείσιμο της τιμής των ομολόγων την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012.

Το eurogroup θεωρεί ότι στις υπό ανακεφαλαιοποίηση ελληνικές τράπεζες πρέπει να διενεργηθούν ασκήσεις διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (liability management exercise) όσον αφορά τους εναπομείναντες κατόχους χρέους μειωμένης εξασφάλισης, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των βαρών.

Στο πλαίσιο αυτό, και μετά τις διαβεβαιώσεις των αρχών ότι θα συνεχίσουν το momentum των δημοσιονομικών και δομικών μεταρρυθμίσεων, και από μια θετική έκβαση της επιχείρησης επαναγοράς ομολόγων, τα μέλη της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να εξετάσουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

Μείωση κατά 100 μονάδες βάσης του επιτοκίου που χρεώνεται η Ελλάδα για τα δάνεια που έλαβε στο πλαίσιο των διμερών δανείων του πρώτου προγράμματος (Greek Loan Facility). Τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε πλήρες πρόγραμμα διάσωσης δεν χρειάζεται να συμμετέχουν στη μείωση των επιτοκίων για την περίοδο όπου θα λαμβάνουν τα ίδια κρατική βοήθεια.

Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης της αμοιβής για τις εγγυήσεις που πληρώνει η Ελλάδα για τα δάνεια του EFSF.

Eπέκταση των λήξεων για τα διμερή δάνεια αλλά και για τα δάνεια του EFSF κατά 15 χρόνια και αναβολή των πληρωμών για τόκους στο EFSF για 10 χρόνια. Αυτά τα μέτρα δεν επηρεάζουν την πιστοληπτική ικανότητα του EFSF, ο οποίος καλύπτεται πλήρως από τις εγγυήσεις των κρατών-μελών.

• Δέσμευση από τα κράτη-μέλη ότι θα περάσουν στον ειδικό λογαριασμό το ποσό που αντιστοιχεί στα έσοδα που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο SMP της ΕΚΤ από το οικονομικό έτος 2013. Τα κράτη που βρίσκονται υπό πρόγραμμα διάσωσης δεν χρειάζεται να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση για την περίοδο όπου θα βρίσκονται σε πρόγραμμα.

Το eurogroup σημειώνει, πάντως, ότι τα παραπάνω μέτρα ανακούφισης από τα κράτη-μέλη θα προκύψουν για την Ελλάδα προοδευτικά και υπό τον όρο της ισχυρής εφαρμογής από τη χώρα των μεταρρυθμίσεων την περίοδο της διάρκειας του προγράμματος αλλά και την περίοδο μετά την επιτήρηση από αυτό.

Το eurogroup είναι πεπεισμένο ότι συνολικά οι παραπάνω πρωτοβουλίες από την Ελλάδα και τα κράτη-μέλη θα φέρουν το χρέος της χώρας ξανά σε διαχειρίσιμο επίπεδο την τρέχουσα αλλά και την επόμενη δεκαετία και θα διευκολύνουν τη σταδιακή επιστροφή στις αγορές.

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα εξετάσουν περαιτέρω μέτρα βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της χαμηλότερης συγχρηματοδότησης σε διαρθρωτικά κεφάλαια, ή και περαιτέρω μείωση επιτοκίων στα διμερή δάνεια (Greek Loan Facility), αν είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί επιπλέον αξιόπιστη και βιώσιμη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα φτάσει σε ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα, όπως οραματίζεται το υφιστάμενο Memorandum of Understanding (MoU), υπό την προϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής των όρων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί πως μέχρι το τέλος του προγράμματος του ΔΝΤ το 2016 η Ελλάδα μπορεί να πετύχει χρέος στο 175% του ΑΕΠ, το 2020 στο 124% του ΑΕΠ και το 2022 λόγο χρέους προς ΑΕΠ σημαντικά χαμηλότερο του 110%.

Όπως σημειώθηκε στο eurogroup της 21ης Φεβρουαρίου του 2012, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε επαρκή στήριξη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μετά από αυτή μέχρι να εξασφαλίσει η χώρα πρόσβαση στις αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις και τους στόχους του προγράμματος προσαρμογής.

Το eurogroup καταλήγει ότι τα απαραίτητα συστατικά βρίσκονται τώρα στη θέση τους, ώστε τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν τις απαραίτητες εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση της επόμενης δόσης που αντιστοιχεί σε 43,7 δισ. ευρώ.

Τα 10,6 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και τα 23,8 δισ. ευρώ για τα ομόλογα του EFSF που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα πληρωθούν τον Δεκέμβριο.

Η διάθεση των υπόλοιπων ποσών θα γίνει σε τρεις δόσεις, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013, και θα σχετίζεται με την εφαρμογή των ορόσημων του MoU (περιλαμβανομένης της εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης ως τον Γενάρη) που θα συμφωνηθούν με την τρόικα.

Το eurogroup περιμένει ότι θα είναι σε θέση να αποφασίσει και επίσημα τη διάθεση της δόσης ως τις 13 Δεκεμβρίου, υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, και μετά την εκτίμηση του αποτελέσματος μιας πιθανής επαναγοράς χρέους από την Ελλάδα».

Advertisements
Ετικέτα: